MUJEN LUX****

-          www.mujenlux.com

 

MUJEN LUX**** WELNESS & SPA

СТРОГО ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА СОБИ

Цените се по ЛИЦЕ, за ПАКЕТ – на база ПОЛУПАНСИОН или НОЌЕВАЊЕ со ПОЈАДОК во ЕУР

ТИП сместув.

Лица макс.

Период

02.12.-09.12

09.12.-23.12

23.12.-06.01.

06.01.-13.01.

13.01.-27.01.

27.01.-17.02.

17.02.-24.02.

24.02.-03.03.

03.03.-10.03.

10.03.-24.03.

Ноќи

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

СТУДИО

3-4

-

385

209*

610

410

229*

480

375

395

410

209*

АПТ-СТАНДАРД

5

-

385

610

410

480

375

395

410

АПТ-СУПЕРИОР

5

-

405

670

460

550

415

435

455

НАПОМЕНА : ПЕРИДОТ означен со „*“ се однесува за НОЌЕВАЊЕ со ПОЈАДОК

Ц е н а т а в к л у ч у в а - П а к е т Ц е н а :

       П о п у п а н с и о н ( п о ј а д о к и в е ч е р а – п о с л у ж у в а њ е н а ш в е д с к а м а с а )

● н е о г р а н и ч е н о к о р и с т е њ е S P A & W E L L N E S S ц е н т а р ( з а т в о р е н б а з е н с о џ а к у з и , ф и н с к а с а у н а , и н ф р а ц р в е н а с а у н а , ф и н с к а с а у н а , п а р н а б а њ а , с о л е н а … )

● W i - F i

● П р е в о з д о ц е н т а р о т н а К о п а о н и к ( 5 п а т и в о  т е к о т н а д е н о т )

Ц е н а т а в к л у ч у в а - П а к е т ц е н а * :

Н о ќ е в а њ е с о п о ј а д о к ( П о а ј д о к н а б а з а ш в е д с к а м а с а )

● н е о г р а н и ч е н о к о р и с т е њ е S P A & W E L L N E S S ц е н т а р ( з а т в о р е н б а з е н с о џ а к у з и, ф и н с к а с а у н а , и н ф р а ц р в е н а с а у н а , ф и н с к а с а у н а , п а р н а б а њ а , с о л е н а

 ● W i - F i

● П р е в о з д о ц е н т а р о т н а К о п а о н и к ( 5 п а т и в о т е к о т н а д е н о т ) * M о ж н о с т з а д о п о л а т а н а в е ч е р а 1 0 Е у р п о л и ц е н а д е н .

П о п у с т и з а Д е ц а - Н е д е л е н Ц е н о в н и к :

       Д е т е д о 2 г о д и н и в о п р и с у с т в о н а 2 п о л н о п л а т е ж н и с у м и в о 1 / 2 с о б а – Б е с п л а т н о

● Д е т е 2 – 1 2 г о д . в о п р и с у с т в о н а 2 п о л н о п л а т е ж н и с у м и н а п о с е б н о л е г л о 5 0 %

● Д в е д е ц а 2 - 1 2 г о д в о п р и с у с т в о н а 2 п о л н о п л а т е ж н и л и ц а с е к о е д е т е и м а - 5 0 % п о п у с т .

 

MUJEN LUX**** - НОВОГОДИШНИ ПАКЕТИ

ПАКЕТ 1

ПАКЕТ 2

ПАКЕТ 3

29.12.2020 – 02.01.2021

30.12.2020 – 02.01.2021

31.12.2020 – 02.01.2021

5 дена / 4 ноќи

4 дена / 3 ноќи

3 дена / 2 ноќи

СТУДИО или АПАРТМАН – НОЌЕВАЊЕ со ПОЈАДОК

СВЕЧЕНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРА

НЕОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ WELNESS & SPA

WI-FI / ПАРКИНГ / ПРЕВОЗ до центарот на Копаоник (5 пати во текот на денот)

415 € - по лице

355 € - по лице

295 € - по лице

П о п у с т и з а Д е ц а – Н о в о г о д и ш е н П а к е т :

● Д е ц а д о 2 г о д в о п р и с у с т в о н а д в е п о л н о п л а т е ж н и с у м и в о 1 / 2 - Б е с п л а т н о

● Д е ц а 2 - 1 2 г о д в о п р и у с т в о н а д в е п о п л н о п л а т е ж н и с у м и н а с о п с т в е н о л е г л о 5 0 % п о п у с т

● П о л у п а н с и о н 1 5 € д н е в н о п о л и ц е в о з р а с н и

● 7 € д н е в н о п о л и ц е з а д е ц а 2 - 1 2 г о д

Ц е н а т а н е в к л у ч у в а :

● Ту р и с т и ч к а Та к с а ( З а д о л ж и т е л н о ) В о з р а с н и : 1 € п о л ц и е н а д е н ; Д е ц а о д 7 д о 1 5 г о д 0 , 5 0 € п о л и ц е н а д е н . Д е ц а 2 д о 7 г о д . Б Е С П Л А Т Н О ;

● Х о т е л с к о О с и г у р у в а њ е 0 , 3 0 € д н е в н о п о л и ц е